برای بستن ESC را بزنید

هنر درمان

یکی از مهم ترین روش های ما برای انکار مرگ آن است که باور می کنیم استثنا هستیم، خود را متقاعد می کنیم که از ضرورت های زیستی برکناریم و زند گی با همان خشونتی که با د یگران رفتار کرد ه، با ما تا نمی کند . یاد م هست چند ین سال پیش، به د لیل ضعف بینایی به یک اپتومتریست مراجعه کردم. 

ظلمت آشکار

فرد مبتلا به افسردگی...خود را همچون یک ملول جنگی، تحمیلی به خانواده و اجتماعِ طاقت‌فرسا می‌بیند. باید به رغم رنجی که مغزش را می‌بلعد، قیافه‌ی کسی را بگیرد که با وقایع روزمره و معاشرت با دیگرانفر مشغول است.

گیاهخوار


انگار که او با هرچه سر راهش قرار می‌گیرد با خونسردی و آرامش کنار می‌آید. یا شاید دلیلش اتفاقاتی بودند که در درون او می‌افتادند، اتفاقات وحشتناکی که هیچ کس حتی فکرش را هم نمی‌کند، و برای او ممکن نیست که به مسائل روزانه‌ای که اطرافش اتفاق می‌افتند همزمان واکنش نشان دهد.

تکه هایی از یک کل منسجم

 ما انتظار داریم کسی باشد، چیزی و یا نیرویی فراتر از ما تا به ما پرواز را بیاموزد، پرواز از فراز دردها و رنج ها. حقیقت این است که قصۀ پرواز یک قصۀ قدیمی شکست خورده است. پرواز هیچ گاه برای ما نبوده و نخواهد بود.