برای بستن ESC را بزنید

سیر عشق

 ازدواج از نظر ربیع، نقطه اوج مسیری تهورآمیز به سوی صمیمیتِ مطلق است؛ درخواست ازدواج دارای تمام جذابیتی است که پریدن از پرتگاهی مرتقع با چشمان بسته دارد، به این امید و با این اطمینان که دیگری آن پایین باشد و ما را بگیرد.

شکسپیر و شرکا

زمانی که من در ژانویه سال 2000 فنجان چایم را در «شکسپیر و شرکا» نوشیدم، جرج به مردم می گفت که به چهل هزار نفر اجازه داده است در مغازه اش بخوابند، یعنی بیش از جمعیت شهرش سلم، وقتی که او داشت آنجا بزرگ می شد.

هنر درمان

یکی از مهم ترین روش های ما برای انکار مرگ آن است که باور می کنیم استثنا هستیم، خود را متقاعد می کنیم که از ضرورت های زیستی برکناریم و زند گی با همان خشونتی که با د یگران رفتار کرد ه، با ما تا نمی کند . یاد م هست چند ین سال پیش، به د لیل ضعف بینایی به یک اپتومتریست مراجعه کردم.